OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
CHROMAX, Zakład Obróbki Metalu
55-220 Jelcz Laskowice, ul. Belgijska 12

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) mają zastosowanie do zamówień składanych przez „Chromax” zwanym w dalszej treści „ zamawiającym” i dotyczą odpowiednio kupna-sprzedaży lub dostawy materiałów, surowców, części, wyrobów lub urządzeń, zwanych dalej „towarem”, przez podmioty zwane w dalszej treści „ dostawcą”.
Postanowienia te są wyłącznie wiążące dla dostawców „Chromax” i oznaczają, że „Chromax” nie jest związany żadnymi innymi umowami.
Przyjęcie i podpisanie zamówienia oznacza przyjęcie niniejszych OWZ i akceptację warunków handlowych „Chromax”
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, a wszelkie spory wynikające z OWZ rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla „Chromax”

§ 2
TERMIN DOSTAWY

Terminy dostaw są terminami określonymi w zamówieniu i oznaczają termin dostarczenia towaru na wskazane w zamówieniu miejsce dostawy.
Przyjęcie do realizacji każdego zamówienia powinno być pisemnie potwierdzone przez dostawcę w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania w formie listu, korespondencji email lub faxu.
W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia dotrzymania terminu dostawy, dostawca jest zobowiązany podać przyczyny oraz czas opóźnienia z odpowiednim wyprzedzeniem – niedokonanie zawiadomienia jest podstawą do odstąpienia przez „Chromax” od zamówienia.
„Chromax” zastrzega sobie prawo dochodzenia od dostawcy odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania zamówienia na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym oraz zwrotu kosztów poniesionych z tytułu zastępczego wykonania zamówienia.

§ 3
WARUNKI DOSTAWY

Obowiązki dostawcy:
– dostawca jest zobowiązany do przesłania „Chromax” potwierdzenia zamówienia – potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji zawierające numer zamówienia, sposób i datę wysyłki, wagę i wymiary przesyłki wraz z wszelkimi instrukcjami niezbędnymi do prawidłowego transportu/rozładunku towaru,
– dostawca jest zobowiązany do każdorazowego zawiadomienia „Chromax” o każdej sytuacji mającej wpływ na terminową dostawę towaru – nie zwalnia to dostawcy z odpowiedzialności za opóźnienia,
– jednakże dostawa może zostać odrzucona, jeżeli nie będzie posiadała stosownego dokumentu zawierającego numer zamówienia, ilość i specyfikację wysłanego towaru, informacji dotyczących opakowania, wagi i miejsca dostawy oraz wymaganych atestów, certyfikatów i kart gwarancyjnych produktów,
– dostawca jest odpowiedzialny za szkody wynikające z opóźnienia, utraty lub uszkodzenia produktu spowodowanych niewłaściwym oznakowaniem, opakowaniem lub identyfikacją wysyłki,
Dostawa zamówionego towaru następuje w momencie bezusterkowego udokumentowanego odbioru przedmiotu dostawy przez „Chromax” w uzgodnionym miejscu wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w niniejszych OWZ.

§ 4
UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Wszelkie zmiany zamówienia wymagają pisemnej zgody „Chromax”
„Chromax” zastrzega sobie możliwość korekty ilości zamawianych towarów i terminów ich dostaw oraz do przeprowadzenia inspekcji mającej na celu sprawdzenie realizacji zamówienia na każdym jego etapie.
W przypadku dostawy niezgodnej z zamówieniem oraz warunkami technicznym – „Chromax” ma prawo reklamować towar w terminie 14 dni od dnia dostawy a w przypadku wady ukrytej w terminie 14 dni od dnia wykrycia wady – co potwierdzone zostanie stosowną fakturą korygującą.

§ 5
KARY UMOWNE

„Chromax” ustala odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
Dostawca płaci „Chromax” kary umowne:
– za przekroczenie terminu dostawy w wysokości 0,3 % wartości zamówienia, za każdy dzień przekroczenia – przez pierwsze 10 pierwszych dni,
– za każdy kolejny dzień zwłoki, za przekroczenie terminu dostawy w wysokości 0,5 % wartości zamówienia,
– za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 0,5 % wartości zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.
Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary z wynagrodzenia dostawcy.
W przypadku opóźnienia się dostawcy z wykonaniem przedmiotu zamówienia lub nie zrealizowaniem przez dostawcę obowiązku dostarczenia wymaganej dokumentacji, „Chromax” może – nie rezygnując z uprawnień do naliczenia kary umownej i odszkodowania uzupełniającego – skorzystać z jednego lub większej ilości następujących uprawnień:
– zażądać wykonania zamówienia w całości lub częściowo;
– dokonać zakupu u innego dostawcy, na koszt i ryzyko dostawcy;
– odstąpić od zamówienia z przyczyn leżących po stronie dostawcy, wyznaczając dodatkowy 3-dniowy termin do wykonania zamówienia, za pisemnym powiadomieniem dostawcy.
Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody „Chromax” może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnie obowiązujących zasadach – także za brak gwarantowanych parametrów technicznych i innych szkód wyrządzonych przez produkt.

§ 6
GWARANCJA I RĘKOJMIA

Zrealizowanie zamówienia powoduje udzielenie przez dostawcę gwarancji i rękojmi na dostarczone towary na okres wskazany w zamówieniu.
Dostawca gwarantuje, że towar dostarczony w ramach zamówienia jest zgodny ze specyfikacją, rysunkami, wytycznymi i innymi wymogami zamówienia, będzie towarem nowym, wykonanym z właściwego materiału, wolny od wad i usterek, wykonany zgodnie z normami obowiązującymi w Polsce i na terenie Unii Europejskiej.
Odpowiedzialność z gwarancji jest zgodna z przepisami Kodeksu Cywilnego.
„Chromax” zastrzega sobie prawo do dokonania na koszt dostawcy zwrotu wszystkich wadliwych towarów lub zażądania ich wymiany.
„Chromax” w przypadku nie usunięcia przez dostawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie może usunąć wady produktów w zastępstwie dostawcy na koszt dostawcy, po uprzednim pisemnym powiadomieniu dostawcy o wadach produktu wliczając koszty montażu, poszukiwania, podróży i zakwaterowania specjalistów.
Zapisy niniejszego paragrafu nie naruszają uprawnień „Chromax” w zakresie kar umownych, odszkodowania uzupełniającego, wstrzymania płatności faktur jak również nie zwalnia dostawcy od odpowiedzialności z tytułu gwarancji.
Jeżeli dostawca nie podejmie niezwłocznych środków mających na celu usunięcie wad, „Chromax” ma prawo przedsięwziąć wszelkie niezbędne środki zmierzające do usunięcia wady na koszt i ryzyko dostawcy.
Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji dostawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 7
CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

Ceny podane w zamówieniu są stałe i nie podlegają zmianom, obejmują towary dostarczone do określonego miejsca dostawy na koszt dostawcy.
Podstawą wystawienia faktury jest protokół bezusterkowego odbioru potwierdzający zgodność z zamówieniem, dowód wydania lub list przewozowy podpisany przez przedstawicieli Stron.
W przypadku, gdy dostawa towaru zostanie wykonana niekompletnie lub bez wymaganej dokumentacji – „Chromax” zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu płatności do chwili realizacji pełnego zamówienia lub dostarczenia brakującej dokumentacji co nie wyłącza dochodzenia kar umownych za opóźnienie w realizacji zamówienia.

§ 8
INFORMACJE POUFNE

Informacje wynikające z niniejszych OWZ oraz informacje pozyskane w związku z realizacją zamówienia – w szczególności wszelkie informacje techniczne, handlowe nie udostępniane publicznie są uważane przez strony za informacje poufne i nie będą ujawnione osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek udzielenia informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.
Informacje poufne to m. in.: wielkość wymiany handlowej, ceny, rabaty, specyfikacje produktów, dane techniczne, rysunki, projekty. Naruszenie niniejszego zapisu umożliwia „Chromax” odstąpienie od zamówienia z przyczyn zależnych od dostawcy wraz z możliwością dochodzenia stosownego odszkodowania.
Dostawca zapewni informacjom poufnym należytą ochronę, będzie wykorzystywał je wyłącznie do realizacji zamówienia i zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy także po realizacji zamówienia.

§ 9
POSTANOWIENIA DODATKOWE I PRAWA AUTORSKIE

”Chromax” zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu części przedmiotu zamówienia oraz ograniczenia jego zakresu. Ewentualny zwrot części przedmiotu zamówienia lub ograniczenie jego zakresu nastąpi przy zastosowaniu cen jednostkowych przyjętych przy realizacji danego zamówienia.
Dostawca zwalnia „Chromax” z wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich w związku z towarami, częściami i materiałami dostarczonymi na podstawie zamówienia.
Dostawca oświadcza, że nie istnieją żadne prawa, patenty i inne tytuły do własności intelektualnej, które naruszają realizacją zamówienia na rzecz „Chromax”
Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenie praw własności intelektualnej innych osób przy realizacji zamówienia oraz zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich przynależnych „Chromax” przy realizacji niniejszego zamówienia.
W przypadku postępowania prowadzonego w odniesieniu do takich roszczeń, dostawca zapewni bezpośrednią obronę „Chromax” na swój koszt.

§ 10
PODATKI NALEŻNE I FAKTURA VAT

Dostawcy zobowiązani są do archiwizowania kopii faktur VAT, przez okres określony przez właściwe przepisy podatkowe, mające na celu potwierdzenie transakcji dokonanych na rzecz „Chromax” w szczególności na okoliczność potwierdzenia zasadności obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów.
W przypadku wątpliwości oraz braku możliwości odliczenia podatku VAT przez „Chromax” szczególnie wobec braku archiwizacji faktur oraz wadliwości dostarczonych faktur VAT – dostawca będzie zobowiązany do wyrównania „Chromax” szkody powstałej w wyniku ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego wraz odsetkami i sankcjami wynikających z nałożenia kar przez Organy Skarbowe w związku wadliwością faktur pochodzących od dostawcy.

§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Zakupu (OWZ) mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne wówczas nie będzie miało on wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszej umowy (OWZ)
Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) stanowią integralną część zamówienia złożonego u dostawcy przez „Chromax”
Wszelkie zmiany OWZ wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Bez pisemnej zgody „Chromax” dostawca nie jest uprawniony do przelania na inną osobę praw wynikających z realizacji zamówienia w szczególności do dokonania cesji wierzytelności.

 

 

Kupując w Firmie Chromax akceptujesz Ogólne Warunki Sprzedaży Chromax