OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
CHROMAX, Zakład Obróbki Metalu
55-220 Jelcz Laskowice, ul. Belgijska 12

 

§ 1

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży są jedynym wzorcem umownym regulującym sprzedaż produktów przez Firmę Chromax, mają charakter nadrzędny nad innymi umowami i wyłączają stosowanie jakichkolwiek innych wzorców umownych.

§ 2

Zapłata należności za zakupiony towar następuje w terminie wskazanym na fakturze niezależnie od zgłoszonej reklamacji.

§ 3

W przypadku opóźnienia w dokonaniu zapłaty, Kupujący zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie.

§ 4

Do momentu zapłaty towar pozostaje własnością Firmy Chromax.

§ 5

W przypadku opóźnienia płatności ze strony Kupującego, Firma Chromax zastrzega sobie prawo do wstrzymania wysyłki towaru do czasu otrzymania należnej zapłaty a także prawo do egzekwowania odsetek za zwłokę.

§ 6

Kupujący ma obowiązek zbadać towar w chwili wydania/odebrania, może zgłosić reklamacje jakościowe na wady jawne (kształt, wymiar, wykonanie) w terminie 14 dni od daty dostawy, po upływie 14 dni reklamacje nie będą uwzględniane i nie wpływają na zapłatę za towar.

§ 7

Zamówienie określające ilość, rodzaj produktu, wymiary oraz wszelkie informacje dodatkowe, składane będą przez Kupującego wyłącznie w formie pisemnej lub elektronicznej  na adres email: zdzislaw.walorski@chromax.pl biuro@chromax.pl. lub za pośrednictwem poczty na adres: CHROMAX, Zakład Obróbki Metalu Iwona Perzyńska, 55-220 Jelcz Laskowice, ul. Belgijska 12,

 

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia w którym to potwierdzeniu zawarte są warunki realizacji, Firma Chromax przesyła Kupującemu w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie do 3 dni od daty otrzymania zamówienia.

§ 8

Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w zamówieniu jedynie za zgodą Firmy Chromax wyrażoną w formie pisemnej lub elektronicznej przed przystąpieniem do jego realizacji.

§ 9

W przypadku pisemnej rezygnacji z zamówienia, zwłoki w odbiorze towaru, odstąpienia od umowy przez Kupującego za wyłączną zgodą Firmy Chromax, Kupujący pokryje  wszelkie koszty wytworzenia, magazynowania towaru – naprawi powstała szkodę. Firma Chromax zastrzega sobie dochodzenia odszkodowania z tego tytułu na zasadach ogólnych.

§ 10

W przypadku usługi transportowej świadczonej przez Firmę Chromax, kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru w chwili dostarczenia do siedziby Kupującego po uprzednim uzgodnieniu terminu i zakresu dostawy.

W przypadku dostawy świadczonej przez firmy zewnętrzne lub środkiem transportu Kupującego – Kupujący jest zobowiązany do odbioru zamówionego towaru w ciągu 3 dni od pisemnego lub mailowego zgłoszenia przez Firmę Chromax gotowości do odbioru. Po upływie tego terminu Firma Chromax zastrzega sobie prawo wysłania towaru na ryzyko Kupującego na adres i koszt Kupującego. Opóźnienie w odbiorze towaru po stronie Kupującego, daje możliwość Firmie Chromax do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w odbiorze – nie wyklucza to  prawa Firmy Chromax do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Firma Chromax zastrzega sobie prawo fakturowania opakowania wydawanego wraz towarem- strony ustalają cenę opakowania i Kupujący zgadza się na wliczenie opakowania w cenę towaru.

 

§ 11

W zakresie spraw nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego. W sytuacji udostępnienia przez Firmę Chromax Ogólnych Warunków Sprzedaży w innych wersjach językowych niż wersja polska, w przypadku rozbieżności zapisów umowy spowodowanej ich tłumaczeniem na języki obce strony uznają pierwszeństwo wersji polskiej.

§ 12

W przypadku działania „siły wyższej”, strony są zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie umowy, jednakże zobowiązane są niezwłocznie zawiadomić o tym drugą Stronę na piśmie. Zaistnienie przypadku „siły wyższej” nie ma jednak wpływu na obowiązek Kupującego zapłaty na rzecz Firmy Chromax za dostarczony towar

§ 13

Sprawy sporne będą rozstrzygane przez  sąd powszechny – sąd polski właściwy dla miejsca siedziby Firmy Chromax.

§ 14

Do niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

Kupując w Firmie Chromax akceptujesz Ogólne Warunki Sprzedaży Chromax